تحلیل و تفسیر فرآیند اطلاعات فنی و بررسی قابلیتهای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

چکیده

در عصر حاضر که عصر انقلاب تکنولوژی است، کشیده شدن گستره آن به میدان نبرد و عرصه
اطلاعات موضوعی دور از انتظار محسوب نمی شود. مفهومی که این گستردگی را به تصویر میکشد و
نقش تکنولوژی را در حوزههای اطلاعاتی نمایان میکند، اطلاعات فنی است که در اصطلاح به
 آن "Techint" گفته می شود. 
اطلاعات فنی به معنی کسب اطلاعات در مورد تجهیزات و تکنولوژی مورد استفاده توسط نیروهای
مسلح کشورهای خارجی است و متشکل از فرآیندی است که شامل مراحل جمع آوری، بهره برداری
اجمالی، گزارشگری ابتدایی، تجزیه و تحلیل کلی، بهره برداری و تجزیه و تحلیل مفصل و دقیق، تولید و
در نهایت انتشار محصول نهایی میباشد.ماموریت اصلی اطلاعات فنی اطمینان از این موضوع است که
افسر اطلاعاتی درک روشنی از تمام قابلیتهای تکنیکی موجود در تجهیزات دشمن خود را کسب کند تا
از طریق این دانش بتواند اقدامات متقابل، عملیات و تاکتیک های مقتضی و مورد نیاز را به منظور موفقیت
در ماموریت و خنثی کردن مزایای رقابتی دشمن اتخاذ نماید.
در تحقیق حاضر سعی بر آن شده است ضمن تفسیر، توضیح و معرفی اطلاعات فنی به صورت جامع
و بیان چرخه آن، به بیان مزایا و چالشهای مرتبط با این موضوع پرداخته شود.در نهایت نیز اجرایی شدن
و کاربرد اطلاعات فنی در ایران با توجه به شرایط و امکانات داخلی کشور مورد ارزیابی قرار داده میشود.
نتایج به دست آمده از بررسی مطالعات و ادبیات نوشته شده در این زمینه حکایت از این دارد که با
توجه به نوع تجهیزات و تکنولوژی مورد استفاده در این چرخه توسط کشوری مانند آمریکا و از طرفی
محدودیتهای جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران مانند محدودیتهای بودجه ای، نبود
زیرساخت های گسترده، نداشتن منظومه ماهواره های نظامی و غیره، رقابت متقارن در این عرصه چندان
پربازده به نظر نمی آید. بنابراین در مجموع می توان نتیجه گرفت که دنبال کردن اطلاعات فنی در قالب
تولید پکیج های تاکتیکی و پورتابل و همچنین گشودن عرصه های جدید و نامتقارن می تواند کمک شایانی
در این زمینه به همراه داشته باشد.