اهداف و چشم انداز

  • اشاعه و گسترش فرهنگ و روحیه تحقیق در حوزه اطلاعات با رویکرد تحلیل کمی و کیفی اطلاعات راهبردی وعملیاتی؛
  • ایجاد یک پایگاه فکری جهت تبادل یافته‌های محققان به‌خصوص در حوزه اطلاعات راهبردی و عملیاتی وآشنایی با مراکز و مؤسسات اطلاعاتی، اطلاعات فنی و سایبری
  • طرح موضوعات مربوط به اطلاعات، ضد اطلاعات، اطلاعات سیگنالی و سایبری،تحلیل اطلاعات محاسباتی، جمع آوری و تحلیل فنی،عملیات و اطلاعات فنی ویژه در نیروهای مسلح به‌صورت تحلیلی و علمی؛
  • ارائه نتایج پژوهش‌ها و تجربیات استادان، پژوهشگران و دانشجویان در زمینه‌های علوم و فناوری­های اطلاعاتی و استفاده از تجارب و نظریات آنها؛
  •  شناخت و معرفی اندیشه‌ها، نوآوری، اختراعات و خلاقیت‌های علمی و پژوهشی در حوزه علوم و فناوری­های اطلاعاتی در سطح سازمان/ ملی و بین‌المللی.
  •  تقویت انگیزه پژوهشگران فعال در حوزه آینده پژوهی اطلاعاتی ، راهبردها و سیاست‌های اطلاعاتی ، فقه و اخلاق اطلاعاتی، اطلاعات سیگنالی و سایبری، تحلیل اطلاعات محاسباتی، جمع آوری و تحلیل فنی،عملیات و اطلاعات فنی ویژه