تحلیل بدافزار مؤلفهای از نقش سازمانهای اطلاعاتی نسل جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

چکیده

باتوجه به شروع انقلاب صنعتی چهارم که مبتنی بر توسعه سبک زندگی دیجیتالی است و لزوم
بازتعریف آفند و پدافند در حوزه های اطلاعاتی و امنیتی علاوه بر اجرای سیاستهای اعلامی
سیاستگذاران، ضرورت تعریف مجدد مفاهیم و مصادیق موجود در مدار اطلاعاتی، از قبیل طرح ریزی،
جمع آوری، تحلیل و بررسی ، انتشار و اقدام منطبق با زیست بوم جدید بیش ازپیش مسجل است. سرعت
انتشار و انتقال بدافزارها و نحوه تأثیرگذاری آنها در حوزه های مختلف در دنیای امروز بسیار بالا است و
با روش های قدیمی در تشخیص و شناسایی نمی توان آنها را شناسایی و کنترل کرد. بالطبع لازم است
بامطالعه متدهای روز دنیا، ضمن شناسایی و دسته بندی آنها، راه حلهایی ارائه نمود تا بتوان جلوی
آسیب هایی که به حوزه های مختلف صنعتی و ملی و نظامی وارد می شود را گرفت و یا کاهش داد. هدف
اصلی این مقاله معرفی نرم افزارها و روش های تحلیلی نوین در حوزه تحلیل بدافزارها و شناخت ماهیت
عملکرد آنها همراه با بررسی چند نمونه از بدافزارهای شناخته شده هست تا ازیک طر ف بتواند برخی از
وظایف سازمانهای اطلاعاتی از منظر شناختی و نظارتی را پوشش دهد و با این اندوخته بتواند در حیطه
سازمان اطلاعاتی هوشمند موفق عمل نماید و از طرف دیگر بامطالعۀ موردی، پژوهشگران و مجریان را
ضمن ترغیب، مجاب به ایجاد ساختارهای آفندی و پدافندی برای اجرائی نمودن این مؤلفه از سازمانهای
اطلاعاتی نمایند. بدین منظور در این مقاله با بررسی برترین و به روزترین بدافزارهای دنیا، ابزارها و متدهای
شناسایی و تحلیل هریک از آنها جهت جمع آوری و تحلیل اطلاعاتی، به بررسی تغییر و توسعه نگرش
پیشین در خصوص جمع آوری و طرح ریزی پرداخته می شود تا بتوان دیدگاه سنتی در خصوص وظایف
سازمانهای اطلاعاتی و مفاهیمی همچون نقش های شناختی، نظارتی و اقدام اطلاعاتی را بازنگری نموده و
به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه فعالیت اطلاعاتیِ سازمانهای اطلاعاتی در خصوص بدافزارها
می تواند سطح اشراف و اقدام اطلاعاتی را افزایش داده و سیاستگذاران را در اتخاذ تصمیم های کلیدی و
تأثیرگذار در پرتو تحلیل اطلاعاتی یاری نمایند و درنتیجه سازمانهای اطلاعاتی نیازمند به ایجاد ساختارهایی
جهت فعالیت در حوزه بدافزار و پاسخ به نیاز در هر سه نقش سازمان های اطلاعاتی هستند.