شناخت و بررسی سرویسهای ابری و حملات مبتنی بر آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده و پژوهشکده رایانه و قدرت سایبری، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

چکیده

امروزه باتوجه به پیشرفتهای فناوری اطلاعات بخصوص اینترنت اشیا و در آینده نزدیک
اینترنت همه چیز، نیاز به محاسبات سنگین و حجیم روبه افزایش است. باتوجه به این پیشرفتها و
تغییر فناوریها، سازمانها تمایل دارند محاسبات خود را با هزینه کمتری در بخش سخت افزاری و
نرم افزاری، بر مبنای شبکه های بزرگ همچون اینترنت و با امکان دسترسی به منابع به صورت
انعطاف پذیر و مقیاس پذیر دریافت نمایند. با رشد انواع سرویس های ابری سازمان ها، امنیت و بروز
حملات سایبری مختلف برای شناسایی و دسترسی به اطلاعات ابری، از چالشهای اساسی فعلی
این محیط است؛ لذا شناخت تکنولوژی ابر و نیز حملات و آسیب پذیری ها و به طورکلی تهدیدات
این حوزه امری ضروری است. در این مقاله ضمن معرفی مبانی نظری حوزه زیرساخت و
محاسبات ابری شامل ساختار و معماری سامانه های ابری، تهدیدات و آسیب پذیری های مرتبط با آن
سرویسها، اقدام به تشریح انواع حملات مبتنی بر زیرساخت و سامانه های ابری می شود. در ادامه
به تحلیل و بررسی حملات سایبری انجام شده روی زیرساخت ابری خواهیم پرداخت. از نتایج
حاصل از این تحقیق، میتوان در شناخت مباحث امنیتی سامانه ها ی ابری و تکنیک های استخراج
اطلاعات بر اساس حملات سایبری و تحلیل آنها، بهره برداری نمود.