اهمیت و کارایی سامانه آشکارسازی و جمع آوری سیگنال های تهدیدات لیزری در جنگ های آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

2 پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

چکیده

یکی از موضوعاتی که در کمتر از دو دهه اخیر موردتوجه محققان و پژوهشگران کشورهای
پیشرفته قرار گرفته، تسلیحات لیزری و به عبارتی دیگر سلاح های لیزری است. این سلا ح ها اغلب
جزء سلاح های غیرکشنده یا ناتوان کننده موقتی مطرح هستند درصورتی که این سلاح ها کاملاً کشنده
و جزء تهدیدات اساسی برای جنگ های آینده است. در این مقاله، انواع تهدیدات لیزری، مأموریت ها،
توانمندی ها، محدودیت ها و چگونگی تأثیر بر سامانه ها و نیروی انسانی معرفی و بررسی شده است.
در ادامه به صورت اجمالی روش جمع آوری سیگنال های لیزری مربوط به این نوع تهدیدات مورد
تحلیل و بررسی قرار می گیرد و اهمیت و کارایی آشکارسازی این تهدیدات در جنگ های آینده ارائه
شده است.