ابزار و تکنیکهای بررسی اطلاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

چکیده

بررسی اطلاعات طیفی وسیع از سبکها، سطوح و مشتریان را شامل میشود و از حل مسئله
(حل سؤال مشخص) تا رازهای آینده (سؤالهایی برای پیشبینی آینده) را پوشش میدهد. سازمانهای
اطلاعاتی دنیا متناسب با اهداف، قدرت، توانمندی و جهانی یا منطقهای یا محلی بودنشان، ابزار
بررسیِ دستی یا رایانهای بهاندازه کافی ساختهشده دارند، ولی مسئله بیشتر هنگام تطبیق نیاز تحلیلگر
و ابزارها بروز میکند. تعریف بررسی اطلاعات طی زمانهای مختلف دچار تغییراتی شده و از تعریف
سنتی به تعریف نوین سوق یافته است؛ ولی بهطورکلی بررسی اطلاعات شامل ارزیابی اولیه اطلاعات
توضیحدهنده موقعیت و پیشبینی گسترش آینده آن است. روشهای بررسی اطلاعات با علوم
اجتماعی اختلاف زیادی ندارد. بهطورکل ی ابزار تحلیل اطلاعات به دودسته تشخیصی و اعتراضی
تقسیم میشود که در این مقاله مختصری از هر یک بیان شده است.