اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

یاسر خرمی

مهندسی برق و الکترونیک استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

ykhoramiihu.ac.ir

سردبیر

جبار صیدی

فیزیک استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

psaydi1318ihu.ac.ir

مدیر اجرایی

محمد احمدی راد

پژوهشگر، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، تهران، ایران

moahmadiradihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمدرضا حسنی آهنگر

هوش مصنوعی استاد، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

mrhasaniihu.ac.ir

روح الله قادری کنگاوری

دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، تهران، ایران

kangavarygmail.com

جواد خلیل زاده

فیزیک لیزر دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، تهران، ایران

jkhalilihu.ac.ir

یاسر خرمی

مهندسی برق و الکترونیک استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

ykhoramiihu.ac.ir

جبار صیدی

فیزیک استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

psaydi1318ihu.ac.ir

محمدعلی برزنونی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

m.a.barzanooniihu.ac.ir

محمد احمدی راد

فیزیک پژوهشگر، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، تهران، ایران

m.ahmadiradihu.ac.ir