نویسنده = جواد علیزاده
فناوری بلا کچین و کاربردهای آ ن

دوره 1، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 57-79

جواد علیزاده؛ سیدمرتضی پورنقی